Mackenyu Arata

Name Mackenyu Arata
Also Known As Mackenyu, 新田真剣佑, あらた まっけんゆう, 真剣佑, 前田真剣佑
Birthday 1996-11-16
Gender Male
IMDB Mackenyu Arata profile on IMDB
Place of Birth Los Angeles, California, USA